Zboží v akci

naše cena 279 Kč
skladem

Nejprodávanější

naše cena 259 Kč
skladem
naše cena 385 Kč
skladem


ŠTATÚT SÚŤAŽE

Úvod

 

Spoločnosť EPADIA s.r.o. vyhlasuje súťaž s názvom „VYHRAJ 2X KYSELINU HYALURONOVOU OD NAKUP ZDRAVĚpodľa pravidiel uvedených v tomto štatúte.

 

 1. Usporiadateľ Súťaže

Usporiadateľom súťaže „VYHRAJ 2X KYSELINU HYALUOROVOU OD NAKUP ZDRAVĚ (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť EPADIA s.r.o., so sídlom Veltlínska 2, 902 01 Pezinok, IČO: 50375300, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 112122/B (ďalej len “Organizátor“) v spolupráci s reklamným partnerom organizátora, spoločnosťou Kreativ gang,  spoločnosť s ručením obmedzeným, so sídlom Hlboká cesta 42, 010 01, Žilina, IČO: 46 340 483, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 55328/L (ďalej len „Spoluorganizátor“).

Cieľom súťaže je propagácia a podpora predaja služieb Organizátora.

 

 1. Trvanie Súťaže

Súťaž sa bude uskutočňovať v dňoch od 17.02.2021 do 28.02.2021. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

 

III. Účastníci Súťaže

Účastníkom Súťaže (ďalej len „Súťažiaci“) a výhercom v Súťaži sa môže stať ktokoľvek, kto splní nasledujúce podmienky:

 • dá like na Nakupzdrave.cz
 • do komentáře označí osobu, kterou by chtěl také potěšit výhrou kyseliny hyaluronové

Organizátor vyžrebuje jedného (1) výhercu Súťaže, ktorý získa výhru:

 • 2x kyselina hyaluronová

Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci Organizátora a partnera, ako aj osoby týmto osobám blízke (v súlade s definíciou § 116 Občianskeho zákonníka – časť vety pred bodkočiarkou). Ak sa preukáže, že výherca Súťaže je touto osobou, nemá právny nárok na výhru, výhra sa mu neodovzdá a zostáva v dispozícii a vo vlastníctve Organizátora Súťaže.

Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú majetkovo alebo personálne (najmä zamestnanci) prepojené s reklamnými a promotion agentúrami (najmä so Spoluorganizátorom), ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením Súťaže vrátane ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka.

Zapojením sa do Súťaže, Súťažiaci súhlasí s pravidlami Súťaže a týmto štatútom. Organizátor nespracúva osobné údaje Súťažiacich, v prípade nutnosti pracovať s osobnými údajmi Súťažiacich sa bude riadiť ustanoveniami § 10 ods. 3 písm. b) a § 11 Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. V prípade, že sa Súťažiaci stane výhercom, udeľuje Organizátorovi súhlas na zverejnenie jeho mena a priezviska a zaznamenanie adresy na zaslanie výhry.

Súťažiaci svojou účasťou v Súťaži:

 1. a) vyhlasuje, že:
 2. je občanom Českej republiky;
 3. je plnoletý alebo

iii. nie je plnoletý, ale všetky relevantné súhlasy a vyhlásenia uvedené v pravidlách Súťaže a spojené s účasťou v Súťaži robí za Súťažiaceho jeho zákonný zástupca;

 1. b) vyhlasuje, že všetky údaje a skutočnosti uvádzané Súťažiacim v súvislosti so Súťažou sú úplné a pravdivé, berie na vedomie, že v prípade, ak by tieto údaje a skutočnosti neboli úplné a pravdivé, zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorú týmito neúplnými a nepravdivými údajmi a skutočnosťami spôsobí a zaväzuje sa takúto škodu v plnom rozsahu nahradí.

 

IV . Podmienky Súťaže

Úlohou Súťažiaceho je:

 • do komentáře označit osobu, kterou by chtěl také potěšit výhrou kyseliny hyaluronové
 • dát like na Nákup zdravě.cz

Do žrebovacej databázy bude zaradený každý Súťažiaci len raz.

Výherca bude kontaktovaný zo strany Organizátora prostredníctvom súkromnej správy na Facebooku. Po identifikácii výhercu a odovzdaní výhry bude výherca Organizátorom požiadaný, aby udelil súhlas na zverejnenie svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a obec trvalého pobytu na Facebookovej stránke Organizátora, pričom výherca nie je povinný súhlas udeliť.

 

 1. Výhra

Výhrou v súťaži je 2x kyseline hyaluronová od Nakupzdrave.cz. Výhru podľa tohto štatútu poskytuje Organizátor.

 

 1. Žrebovanie a odovzdávanie výhier

Žrebovanie Súťaže bude prebiehať pod dohľadom dvoch (2) zamestnancov marketingového oddelenia Organizátora, a to do siedmych (7) dní od ukončenia Súťaže.

Výhercu bude s oznámením o výhre prostredníctvom súkromnej správy na Facebooku kontaktovať zamestnanec Organizátora v lehote do 14 pracovných dní od termínu žrebovania.

Organizátor je oprávnený vyradiť Súťažiaceho v prípade podozrenia z porušenia pravidiel Súťaže alebo ak správanie Súťažiaceho bude v rozpore s dobrými mravmi.

Organizátor vyzve výhercu na potvrdenie osobných údajov výhercu v rozsahu: meno, priezvisko, email, kontaktné telefónne číslo kontaktná poštová adresa a na poskytnutie súčinnosti potrebnej pre realizáciu výhry. Poskytnutie osobných údajov výhercom je dobrovoľné, avšak ich neposkytnutie sa považuje za neposkytnutie súčinnosti na strane  výhercu nevyhnutnej na realizáciu výhry, čo spôsobuje zánik práva na výhru.

Ak sa Organizátor nemôže skontaktovať s výhercom alebo sa výherca neozve Organizátorovi do 48 hodín od termínu, kedy bol prvýkrát kontaktovaný, právo výhercu na výhru zaniká a výhru získava vyžrebovaný náhradník.

Súťažiaci berie na vedomie a súhlasí, že telefonický hovor vykonaný s cieľom kontaktovať výhercu v súlade s týmito pravidlami môže byť nahrávaný na účely preukázania udelenia súhlasu so spracovaním a použitím osobných údajov. Režim pri spracovaní osobných údajov Súťažiacich a výhercu podlieha režimu zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

Výhra podľa článku V. bude výhercovi zaslaná poštou alebo inou formou po dohode s Organizátorom. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť formu odovzdania výhry.

Ak sa výhercom stane osoba mladšia ako 18 rokov alebo osoba bez spôsobilosti na právne úkony alebo osoba s obmedzenou právnou spôsobilosťou na právne úkony, výhra bude odovzdaná jej zákonnému zástupcovi po preukázaní oprávnenia zástupcu konať v mene zastúpeného výhercu.

 

 1. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo (najmä na základe ustanovení Zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov) na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa najmä na:

 1. a) potvrdenie, či sú, alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
 2. b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až
 3. c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
 4. d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 5. e) druhý až šiesty bod Zákona 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
 6. f) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 7. g) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 8. h) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 9. i) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči:

 1. a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
 2. b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 3. c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

 

VII. Záverečné ustanovenia

Cena v Súťaži nie je vymáhateľná súdnou cestou. Cenu nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel Súťaže rozhodne o ďalšom postupe Organizátor.

Výhra odovzdaná výhercovi predstavuje výhru pred zdanením a Organizátor nenesie zodpovednosť za akékoľvek daňové povinnosti vyplývajúce z prijatia výhry výhercom.

Pravidlá tejto Súťaže budú k dispozícii na požiadanie u Organizátora Súťaže a na stránke https://www.nakupzdrave.cz/sutaz Organizátor si vyhradzuje právo na skrátenie súťaže, jej prerušenie alebo zmenu pravidiel. Akúkoľvek zmenu pravidiel Súťaže oznámi Organizátor na Instagram stránke Organizátora.

Súťaž nie je sponzorovaná, schvaľovaná ani inak spojená so spoločnosťou Facebook.

 

V Bratislave, dňa 16.02.2021

EPADIA s. r. o.

 

 

ZThiODU3Yj