+420 604 485 143 |  info@nakupzdrave.cz

Obchodní podmínky

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Obchodní podmínky

Nákupem v tomto obchodě souhlasíte s obchodními podmínkami naší společnosti, které jsou v souladu s platnými předpisy České republiky. Provozovatelem tohoto e-shopu je

Epadia Store s.r.o.
Lermontovova 911/3
811 05 Bratislava; Slovensko
IČ: 54 799 457
IČ DPH: SK2121791518

Nakupování zboží na našich internetových stránkách mohou uskutečnit pouze fyzické osoby za předpokladu dodržení níže uvedených pravidel. Právnické osoby si mohou vytvořit jen velkoobchodní objednávku po předchozí dohodě.

Objednávka 

1. Spotřebitel objednává výrobky a služby prodávajícího prostřednictvím obchodního systému na www.nakupzdrave.cz provozovaným společností uvedenou výše písemní formou: e-mailem (včetně objednávky přes e-shop), poštou.

Takto provedená objednávka se považuje za závaznou a je v souladu s příslušným zákonem ve znění pozdějších předpisů chápána jako smlouva uzavíraná na dálku.

 2. Při každé objednávce musí spotřebitel uvést jméno a příjmení, poštovní a fakturační adresu, telefonní číslo a e-mail. (Objednávka prostřednictvím e-shopu tyto podmínky splňuje automaticky).

Tyto údaje budou ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů použity pouze v rámci obchodního vztahu mezi prodávajícím a spotřebitelem a nebudou poskytnuty třetí osobě (s výjimkou osoby zabezpečující přepravu zboží). Prodejce nebude využívat tyto údaje k marketingové propagaci.

3. Po doručení objednávky bude tato objednávka zaevidována v systému prodávajícího a tehdy zároveň vzniká obchodní vztah mezi prodávajícím a spotřebitelem. Nejpozději do 24 hodin (v pracovní dny) se prodávající zkontaktuje se spotřebitelem, ověří objednávku, způsob dopravy a oznámí možnou dodací dobu, nebo termín odběru, konečnou cenu a způsob úhrady. Od tohoto termínu je objednávka pro spotřebitele závazná.

4. Spotřebitel má právo stornovat objednávku bez poplatku, a to pouze v den 1. kontaktování prodávajícího se spotřebitelem, t.j v den, kdy se ověřuje objednávka u spotřebitele. Objednávku lze stornovat výlučně písemnou formou (e-mailem). Potvrzení stornování oznámí prodávající spotřebiteli také výlučně písemnou formou. Písemná forma se vyžaduje z důvodu doložitelný dokladu storna pro prodávajícího a zastavení vyřizování objednávky.  

I. Dodací lhůty

 1. Dodací lhůty jsou pro různé druhy produktů různé. Termín dodávky nebo odběru zboží bude vždy oznámen spotřebiteli při ověřování objednávky.

2. Obecně je termín dodávky nebo odběru zboží od 2 do 30 dnů od data ověření objednávky.

3. Ve výjimečných případech, kdy některé druhy zboží nejsou skladem, a nejsou k dispozici ani u výrobců a dovozců může být dodací lhůta delší. V takovém případě o tom kupující bude vyrozuměn a bude mu umožněno storno objednávky.

II. Cena, Platební podmínky a přeprava

1. Cena produktu je stanovena ceníkem Prodávajícího. Prodávajíci se zavazuje dodržovat cenu uvedenou při produktech i při ověření objednávky.

2. Spotřebitel hradí platbu dobírkou, převodem / vkladem na účet Prodávajícího nebo platební kartou.

3. Při předávání produktu platí spotřebitel cenu za produkt, která zahrnuje všechny ostatní náklady spojené s dodáním spotřebiteli.

4. Přeprava je zajistování výhradně Kurýrní společností PPL pokud se strany nedohodnou jinak. V případě, že spotřebitel zboží nepřevezme a má zájem o jeho opětovné zaslání, je povinen uhradit částku 110Kč na účet Prodávajícího. 

5. Výše nákladů na dopravu bude vždy oznámena spotřebiteli při vyplňování objednávky

III. Přebírání zboží

 1. Spotřebitel se zavazuje převzít zboží v dohodnutém termínu na adrese uvedené na objednávce.

 2. Při přebírání produktu je spotřebitel povinen zkontrolovat fyzickou neporušenost a kompletnost zásilky. Pokud je zásilka viditelně poškozená a zničena, spotřebitel je povinen se zasilatelskou společností sepsat „Zápis o škodě na zásilce“. Jakékoliv pozdější reklamace na množství a fyzické porušení produktu nebude akceptována.

 3. Spotřebitel nabývá vlastnická práva k produktům až uhrazením plné ceny a dalších peněžních částek dohodnutých v kupní smlouvě na dálku na účet Prodávajícího. Do doby přechodu vlastnických práv z Prodávajícího na spotřebitele, který má produkt v držení, má spotřebitel všechny povinnosti uschovatelné věci a je povinen produkty a služby na vlastní náklady bezpečně uschovat a označit je tak, aby byly za každých okolností identifikovatelné jako produkt Prodávajícího.

 4. Prodávající je oprávněn požadovat splnění závazků, zejména uhrazení ceny za produkty a služby, a to bez ohledu na to, že vlastnictví k produktu a služby ještě nepřešlo na spotřebitele.

 5. Nebezpečí škody na produktech přechází na spotřebitele momentem převzetí spotřebitelem nebo jeho zmocněncem.

IV. Odstoupení od smlouvy a reklamace

1. Spotřebitel je oprávněn stornovat objednávku bez poplatku, a to pouze v den 1. kontaktování prodávajícího se spotřebitelem, t.j. v den, kdy se ověřuje objednávka u spotřebitele. Objednávku lze stornovat výlučně písemnou formou (faxem, e-mailem). 

 2. Spotřebitel je oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 14 pracovních dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou, musí obsahovat všechny údaje sloužící k identifikaci produktu, spotřebitele a prodávajícího a musí být ve výše uvedené lhůtě doručeno spolu s produktem na korespondenční adresu prodávajícího

Epadia Store s.r.o.

Rybničná 40F

831 07 Bratislava

Slovensko

na náklady a odpovědnost spotřebitele. Náklady na vrácení produktu nese spotřebitel.

Produkt nesmí být poškozen, používán, musí být v původním obalu a spolu s produktem musí spotřebitel  zaslat vyplněné a podepsané odstoupení od kupní smlouvy. Pokud do daného dokumentu uvede číslo objednávky nebo faktury, není potřeba zasílat papírovou formou i fakturu. Spotřebitel souhlasí a bere na vědomí, že písemnou formou se v tomto případě rozumí listina o odstoupení od kupní smlouvy podepsána spotřebitelům.

Produkt se nevrací na dobírku. Takto zaslaný produkt se nepřijímá a vrací zpět.

Formulář k odstoupení od kupní smlouvy je možno stáhnout ZDE

Spotřebiteli bude následně do 14 dní vrácena celá kupní cena včetně poštovného, které Prodávajíci v objednávce účtoval.

3. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy uzavřené na dálku zejména v následujících případech:

a) pokud jde o smlouvu, jejíž součástí je i poskytnutí služby, pokud se služba začala plnit se souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy

b) pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je prodej produktu nebo služeb, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, které prodávající nemůže ovlivnit

c) jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je prodej produktu zhotoveného podle osobitých požadavků spotřebitele nebo produktu určeného speciálně pro jednoho spotřebitele, nebo produktu, který vzhledem k jeho vlastnosti nelze vrátit

4. V případě akceptování požadavku spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy po lhůtě 14 pracovních dnů, má prodávající právo požadovat úhradu vzniklých nákladů a smluvní pokutu ve výši 50% z fakturované (vystavené) peněžní částky.

5. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku (odstoupit od smlouvy) nebo její část jestliže:

a) produkt se nevyrábí nebo se přestal vyrábět

b) změnila se cena dodavatele produktu

c) vystavená cena produktu byla chybná

6. Pokud má zboží závadu, je poškozené, nebo spotřebitel v záruční lhutě 24 měsíců potřebuje poslat zboží na reklamaci, postupuje podle reklamačního řádu:

– zašle zboží na adresu 

Epadia Store s.r.o.

Rybničná 40F

831 07 Bratislava

Slovensko

na náklady a odpovědnost spotřebitele. Náklady na vrácení produktu nese spotřebitel, jedině v případě vadného produktu už při dodáni je nese prodejce.

– do balíku vloží fakturu a reklamační protokol.  

Prodejce reklamaci vyřídi neprodleně, nejpozději do 30 dnů. O výsledku reklamace bude zákazník informován a obdrží i písemné vyjádření o výsledku reklamace. Osoba odpovědná za vybavení reklamace je Magda Hausnerová, tel. +421 949 449 169.

V. Záruka a servis

1. Konkrétní záruční a servisní podmínky jsou uvedeny v příslušných záručních listech vybraných produktů, které spotřebitel obdrží při koupi produktu.

2. Obecně, pokud v záručních listech není uvedeno jinak, je záruční doba pro plnění spotřebitelských smluv stanovena na minimálně 24 měsíců nebo shora ohraničená datem spotřeby produktu. Spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Reklamovat je možné pouze produkt zakoupený a zaplacený u prodávajícího. Při uplatnění reklamace je spotřebitel povinen doručit (pokud to charakter produktu umožňuje – zastavěný produkt) reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškozené, v originálním balení, včetně manuálů, záručního listu, faktury nebo jiného dokladu o zaplacení produktu prodávajícímu. Při uplatnění reklamace se spotřebitel řídí pokyny uvedenými v záručním listě.

3. Oprávnění na záruku zaniká v případě, že k chybě došlo mechanickým poškozením výrobku, provozováním výrobku v nevhodných podmínkách, neodbornou montáží, nedodržením příslušných norem ze strany spotřebitele nebo osoby, která spotřebiteli montáž prováděla, nebo pokud byl převeden zásah do výrobku jinou než oprávněnou osobou. Ze záruky jsou také vyňaty chyby způsobené živelnou pohromou a nesprávným zacházením.

4. V případě uplatňování reklamace se doporučuje spotřebiteli telefonicky oznámit prodávajícímu, že daný produkt vykazuje chybu a jakým způsobem se projevila. Na základě těchto informací se doporučí spotřebiteli další postup při vyřizování reklamace.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Prodávající má právo podle charakteru objednaných produktů vyzvat spotřebitele k osobní prohlídce a osobnímu odběru produktu (vztahuje se hlavně na finančně náročnější produkt, nebo náročnější z hlediska objemu nebo hmotnosti). V těchto případech bude spotřebitel kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud spotřebitel již uhradil kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět, pokud se nedohodnou jinak.

2. Prodávající si vyhrazuje právo změny ceny. Při změně ceny prodávající kontaktuje spotřebitele. Spotřebitel má právo při takto upravených cenách objednávku stornovat.

3. Spotřebitel prohlašuje, že před vyplněním nebo oznámením objednávky se seznámil s těmito všeobecnými podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

Bez ohledu na ostatní ustanovení smlouvy, prodávající neodpovídá spotřebiteli za ušlý zisk, ztrátu příležitostí nebo žádné jiné nepřímé nebo následné ztráty v důsledku nedbalosti, porušení smlouvy nebo vzniklé jiným způsobem.

Tyto všeobecné obchodní podmínky byly formulovány a stanovené v dobré víře, za účelem splnění zákonných podmínek a úprav korektních obchodních vztahů mezi prodávajícím a spotřebitelem. V případě, že se prokáží příslušným orgánům České republiky některá ustanovení těchto podmínek jako neplatné nebo nevynutitelné, a to zcela nebo částečně, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení a zbylé části příslušného ustanovení tím zůstávají nedotčeny.

Práva spotřebitele vůči prodávajícímu vyplývající ze zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zákona o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji č. 108/2000 Z.z ve znění pozdějších předpisů, zůstávají těmito podmínkami nedotčeny.

Právní vztahy a podmínky zde výslovně neupravené jakož i případné spory vzniklé z neplnění těchto podmínek se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního nebo Občanského zákoníku.

4. Prodávající a spotřebitel se dohodli, že plně uznávají komunikaci na dálku – telefonickou, faxovou (včetně ručně vypsané objednávky), elektronickou formu komunikace, zejména prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany.

Tyto Obchodní podmínky vstupují v platnost 14.09.2022

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
O NAS

Co je důležitější než zdraví? Otázka, kterou se ptáme, když už je často pozdě. A věřte, že víme, o čem mluvíme.

KONTAKTY

+420 604 485 143
info@nakupzdrave.cz
08:00 – 18:00

© 2021 nakupzdrave.cz